Rättsskydd


Rättsskyddet hos ditt försäkringsbolag täcker en del av den kostnad som uppstår vid tvister men inte hela. I alla rättsskydd finns ett maxbelopp som varierar mellan 75 000 och 200 000 kr beroende på bolag. Självrisken är oftast 20 procent av kostnaderna. I regel finns det ett rättsskydd i din hemförsäkring, men dessa är lite olika beroende på vilket försäkringsbolag som du har. Det framgår av ditt försäkringsbrev eller av försäkringsvillkoren vad som gäller för dig.

Rättsskyddet täcker även vid förlust av målet, dvs en del av motpartens rättegångskostander. Detta beror på vad kostnaden för att driva målet slutade på. Har du inte rättsskydd men borde haft det kan du tyvärr inte heller få hjälp genom rättshjälp från staten.

Rättsskydd ingår i hemförsäkringar (för hyresrätt, bostadsrätt eller villa) och betalar den försäkrades kostnader för juridiskt ombud i samband med rättsliga tvister. Förloras tvisten betalar rättsskyddet, till skillnad från rättshjälpen, även motpartens kostnader. Tvisten ska kunna prövas av allmän domstol. Rättsskyddet gäller alltså inte tvister som handläggs av förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt, kammarrätt m m).

Rättsskyddet täcker inte bl.a. arbetstvister, äktenskapsskillnader eller upplösning av samboförhållanden. Inte heller täcks tvister som rör belopp motsvarande halva basbeloppet eller lägre (om du tvistar med ditt eget försäkringsbolag kan du hos de flesta bolag använda rättsskyddet även om det gäller lägre belopp).

Rättshjälp från staten täcker kostnader för personer som har en årslön understigande 260 000 kr per år. Vidare ska du i regel inleda med en timmes rådgivning hos en jurist eller advokat, vilket bekostas av dig själv. Du ska även betala en rättshjälpsavgift som bestäms utifrån din förmåga, detta är en avgift som tillkommer om du har beviljats rättshjälp av staten.

Vi hjälper dig att undersöka vilket rättsskydd du har.

Se nedan om du vill läsa mer om ditt rättsskydd hos ditt försäkringsbolag