Bouppteckning och Arvskifte


Bouppteckning

En bouppteckning upprättas efter att en person har avlidit. Bouppteckningen ska registreras hos skatteverket efter att all formalia har uppfyllts. En bouppteckning betyder att alla dödsbodelägare antecknas, kallas eller närvarar vid ett och samma tillfälle. Samtliga tillgångar och skulder ska antecknas i denna handling tillsammans med de avtal som finns. Vanliga avtal är testamente eller äktenskapsförord.

Det är inte alltid som dödsbodelägarna känner till den avlidnes tillgångar och skulder, då behövs en fullständig utredning av dödsboet. Är en tillgång inte upptagen i bouppteckningen kan i regel inte den tillgången avslutas, så det är viktigt att alla tillgångar och skulder upptas.

Boutredningsman
Kan dödsbodelägarna ej enas, kan någon av er ansöka om boutredningsman förordnad av tingsrätten för att dels reda ut boet och dels skifta boet till alla dödsbodelägare.
Hur går det till att göra en bouppteckning?
När ni vill ha hjälp med en bouppteckning börjar vi med ett telefonmöte alternativt att vi sköter det per mail. Vi går igenom alla tillgångar och dödsbodelägare samt vilka handlingar som ska tas med i bouppteckning. När detta är klart gör ni antingen så att ni håller en bouppteckningsförrättning hos någon dödsbodelägare alternativt kan minst en person måste komma till Stockholm för ett personligt möte eller att vi åker till er för en bouppteckningsförrättning, därefter kommer bouppteckningen att skickas till skatteverket för registrering och slutförande.

Arvskifte

Ett arvskifte innebär att tillgångarna efter ett dödsbo ska fördelas mellan arvingarna. Arvskiftet upprättas utifrån olika handlingar så som testamente, äktenskapsförord, gåvor sedan tidigare och tidigare avliden maka/make, den registrerade bouppteckning och lag. Vem ska erhålla huset och vem ska få kontanter eller ska alla få lika stor del? Det är dödsbodelägarna som har rätt till boets tillgångar, eller rättare sagt överskottet efter att alla skulder är betalade. Finns det bara skulder är inte dödsbodelägarna skyldiga att betala dessa. Ni behöver inget arvskifte om det bara finns en dödsbodelägare, då gäller bouppteckningen som underlag för överföring av tillgångar.

Eftersom arvskatten är borttagen är det idag vanligt att skifta boets tillgångar så snart som möjligt, även om det kan vara kvar som oskiftat.


Dödsbo med en enda delägare

Eftersom efterlevande maka, make eller registrerad partner ärver före gemensamma barn, är det vanligt med dödsbon som bara har en enda delägare – så kallade enmansdödsbon. Det finns även andra fall där en person är ensam delägare i ett dödsbo.

Om du är ensam delägare i ett dödsbo, övergår tillgångarna från dödsboet till dig när bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Därför behövs ingen särskild arvskifteshandling. Däremot måste du själv se till så att vissa tillgångar registreras på dig – det kallas att föra över tillgångarna.

Dödsbo med flera dödsbodelägare

När det är flera dödsbodelägare och/eller dödsbodelägare sedan tidigare avliden ska det upprättas ett arvskifte för att säkerställa fördelning och avslut, detta sker enligt nedan.

 

Vad sker när ni ska göra ett arvskifte?

Vi har ett möte per telefon eller mail, där går vi igenom vad som finns i dödsboet, vilka handlingar som upprättats samt vilka dödsbodelägarna är. Därefter upprättas ett arvskifte antingen utifrån vad alla är överens om eller enligt lag, för att ni därefter, gemensamt eller genom fullmakt ska kunna överföra samtliga tillgångar enligt arvskiftet. Vill ni ha hjälp med verkställigheten ordnar vi det åt er och ni behöver då inte bry er om något förutom att erhålla tillgångarna. Efter att arvskiftet har godkänts av samtliga kan fördelningen ske enligt vad som framkommer ur arvskiftet, vidare ska deklaration göras innan dödsboet är helt klart och kan avvecklas, vilket ändå är målet.

Boutredning och förvaltning

En boutredning behövs då dödsbodelägarna inte känner till något om den avlidnes tillgångar, dödsbodelägare eller i övrigt vad som kan ha av betydelse för bouppteckning, arvskifte och avveckling av dödsboet. Genom att låta oss göra din boutredning får du reda på vilka tillgångar som finns, vilka som är dödsbodelägare och vad som ska göras för att bouppteckning ska kunna bli registrerad.
Vi kan genom våra kontakter se till att bostaden blir såld eller avvecklad på bästa sätt, vi tar hand om det lösöre som finns och avvecklar det för att underlätta för er. Vet du alltså inte vad det finns för konton, aktier eller ens andra släktingar som ska kallas och erhålla arv så ordnar vi det åt er. Det kan finnas en tidigare makes arvingar som kommer in långt efter den först avlidnes bortgång. Det är inte alltid enkelt att finna och det kan ta väldigt lång tid att göra en stor släktutredning. Boutredning görs i samband med bouppteckningen.

Boutredningsman

Kan ni inte komma överens om vad som gäller så kan ni ansöka om en boutredningsman förordnad av tingsrätten. Genom vår gedigna erfarenhet kan ni tryggt ansöka om att er juridik ska utses hos tingsrätten. Vi hjälper er självklart med denna ansökan.

Bouppteckning

En bouppteckning upprättas efter att en person har avlidit. Bouppteckningen ska registreras hos skatteverket efter att all formalia har uppfyllts. En bouppteckning betyder att alla dödsbodelägare, tillgångar och skulder antecknas, kallas eller närvarar vid ett och samma tillfälle. Vi hjälper er hela vägen

Arvskifte

Ett arvskifte innebär att tillgångarna efter ett dödsbo ska fördelas mellan arvingarna. Arvskiftet upprättas utifrån olika handlingar så som testamente, äktenskapsförord, gåvor sedan tidigare och tidigare avliden maka/make, den registrerade bouppteckning och lag. Vem ska erhålla huset och vem ska få kontanter eller ska alla få lika stor del?

Fullmakt

Fullmakt används då någon annan ska genomföra något åt dig, eller du åt någon annan. När ER JURIDIK genomför en bouppteckning eller upprättar ett arvskifte och boutredning ingår dessa fullmakter i den tjänsten. Ska ni själva genomföra detta kan ni enkelt ordna dessa fullmakter här.

Bouppteckningsfullmakt

En fullmakt för bouppteckning ger endast en utsedd person rätt att företräda dig vid själva bouppteckningsförrättningen. Detta är ett väldigt bra alternativ om du själv inte kan närvara och känner att en annan person kan representera dig vi bouppteckningsförrättningen.

Förvaltningsfullmakt

Fullmakten för ett arvskifte är mycket mer omfattande och ger en person rätt att företräda dig i avvecklingen av dödsboet efter att bouppteckningen är förrättad. Den ger i regel dödsboförvaltaren rätt att avsluta konton, sälja bostad och dela ut arvet till alla dödsbodelägare efter godkänt arvskifte.

Kontaktuppgifter

Skicka ett mail till oss så återkommer vi så snart som möjligt för att hjälpa dig.